Hmmm…

Nikal ke sehra se jisne Roma ki saltanat ko ulat diya tha
Suna hai Qudsiyon se mein ne woh sher phir hoshiyaar hoga

-Allama Iqbal

Advertisements